Zdobywamy wiedzę

Beneficjent: Gmina Miejska Piechowice
Tytuł projektu: Zdobywamy wiedzę
RPDS.10.02.03-02-0007/17
Wartość projektu: 177 560,00 zł
Wartość dofinansowania: 168 682,00 zł

Głównym problemem, na który odpowiedź stanowił projekt były niskie kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach oraz niezadawalające wyniki uczniów z egzaminów zewnętrznych. W celu zniwelowania ww. problemów w ramach projektu zrealizowano następujące zajęcia:
– rozwijające,
– wyrównujące,
– dla uczniów zdolnych,
– zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Wsparciem objęto również 30 nauczycieli, którzy zostali przeszkoleni w zakresie wykorzystania metod eksperymentu w edukacji oraz przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu zakupiono również niezbędne wyposażenie oraz sprzęt do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć edukacyjnych.

Skip to content