Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków
RPDS.10.01.03-02-0001/20
Wartość projektu: 1 230 005,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 230 005,00 zł

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w dziewięciu ośrodkach wychowania przedszkolnego z terenu miasta Jelenia Góra (MP2, MP4, MP10, MP11, MP13, MIP14,MP19, MP27 i Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym) poprzez realizację w okresie 01.07.2022-31.08.2023 kompleksowego programu wsparcia obejmującego:
– realizację specjalistycznych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych,
– realizację zajęć rozwijająco- integrujących wszystkie dzieci w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami,
– zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni i placów zabaw do przedszkoli,
– podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli.
Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie: 127 dzieci z jeleniogórskich przedszkoli, w tym 31 dzieci niepełnosprawnych oraz 96 dzieci pełnosprawnych oraz 10 nauczycieli wychowania przedszkolnego.

 

Skip to content