Rozmiar tekstu:
 • Tekst standadowej wielkości
 • Tekst dużą czcionką
 • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Dokumenty

Dokumenty
Strategia ZIT AJ

Strategia ZIT AJ

 1. Załacznik nr 1 do Strategii ZIT AJ

 2. Załącznik nr 2 do strategii ZIT AJ

 

Sprawozdanie z realizacji Strategii ZIT AJ do końca 2019 r.:

Sprawozdanie z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej instrumentu finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 narastająco do końca 2019 r.

 ******************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej przedstawia do konsultacji społecznych Raport diagnostyczny do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029.

Raport będzie podstawą do przygotowania  syntezy diagnozy obszaru realizacji ZIT AJ wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, która to  synteza będzie elementem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029. Stąd zależy nam na aktywnym udziale wszystkich interesariuszy z obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej - samorządów terytorialnych, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji publicznych. Wszystkie Państwa uwagi będą dla nas cennym głosem i pozwolą udoskonalić Raport.
Prosimy o sporządzenie uwag i opinii do Raportu  w formie pisemnej i przesłanie ich  w terminie do dnia 31 maja 2022 r.:

 • elektronicznie poprzez formularz w wersji word/excel, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • pisemnie poprzez formularz w wersji word/excel, na adres:
      Urząd Miasta Jelenia Góra
      Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej
      ul. Okrzei 10, pokój 107
      58-500 Jelenia Góra

Formularze zgłaszania uwag:

Pytania dotyczące konsultacji prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 Zgłoszenia propozycji projektów do realizacji w trybie pozakonkursowym (19.06.2019 r.)


Na podstawie zmian wprowadzonych do RPO WD 2014-2020 i zaakceptowanych przez Komisję Europejską, polegających na rozszerzeniu stosowania trybu pozakonkursowego w Programie na osie priorytetowe inne niż OP5, oraz zważywszy na stosunkowo ograniczony horyzont czasowy, wynikający ze zbliżającego się zakończenia okresu wdrażania Programu, dopuszczono do realizacji w Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby - działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe - projekty w trybie pozakonkursowym.


Mając na uwadze powyższe prosimy o zgłaszanie propozycji projektów do realizacji na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ w ramach poddziałania 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe - ZIT AJ w trybie pozakonkursowym. Celem zebrania zgłoszeń jest wyłonienie projektu do identyfikacji w Strategii ZIT AJ, jako projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym.


Zgłoszone przedsięwzięcia obligatoryjnie muszą wpisywać się w typy projektów określone w SzOOP RPO WD 2014-2020 dla działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, dotyczyć obiektów wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz znajdować się na liście projektów wpisanych do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego.


Wymagania obligatoryjne wynikają z treści Uchwały Nr 111/19 Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w „Kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – zakres EFRR”, w której przyjęto kryteria dla oceny projektów w trybie pozakonkursowym w działaniu 4.3 Dziedzictwo kulturowe, jak również ze względu na bliski termin zakończenia wdrażania Programu, a tym samym stosunkowo krótki okres czasu na identyfikację, ocenę i realizację projektu.

Zgłoszenia obejmujące następujące dane: tytuł projektu, nazwa podmiotu zgłaszającego projekt, szacowana wartość całkowita projektu (PLN), kwota wkładu własnego (PLN), szacowany wkład UE (PLN), planowany poziom dofinansowania (%), okres realizacji projektu, krótki opis projektu (do 500 znaków) - prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10 lipca 2019 r.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Wytyczne

Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - aktualne od 9 września 2019 r.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  - archiwalne

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowalności EFRR (obowiązują od 21 stycznia 2017 r. do 25 lipca 2017)- archiwalne

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowalności EFRR (obowiązują od dnia 26.07.2017 r. do 09 października 2017)- archiwalne

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020- obowiązujące od 30.03.2017

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Poradniki
Inne

Program Pomoc Techniczna 2014-2020


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR


Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Pomoc Techniczna 2014-2020


Prognoza oddziaływania na środowisko RPO WD 2014-2020


RPO WD 2014-2020 – wersja obowiązująca od 9 listopada 2020

Wersje archiwalne RPO 2014-2020


Uchwała nr 57/17 KM RPO WD z dn. 5 maja 2017 ws. zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020

 1. Załącznik do uchwały – Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014 – 2020


Analiza finansowa na potrzeby aplikacji o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 – przykłady


Ramowa struktura studium wykonalności


Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych i mieszanych instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim w okresie programowania UE 2014-2020

Informator nr 1 dot. naborów "Wnioskuj i działaj" - 24.01.2020

 

Informator nr 1 dot. naborów "Wnioskuj i działaj"- 01.04.2019

Informator nr 2 dot. naborów "Wnioskuj i działąj"- 30.08.2019

 

Informator nr 1 dot. naborów "Wnioskuj i działaj"- 30.03.2018

Informator nr 2 dot. naborów "Wnioskuj i działaj"- 07.05.2018

Informator nr 3 dot. naborów "Wnioskuj i działaj"- 01.10.2018

Informator nr 4 dot. naborów "Wnioskuj i działaj"- 30.11.2018

 

Informator nr 1 dot. naborów "Wnioskuj i działaj"- 31.01.2017

Informator nr 2 dot. naborów "Wnioskuj i działaj"- 15.03.2017

Informator nr 3 dot. naborów "Wnioskuj i działaj"- 15.05.2017

Informator nr 4 dot. naborów "Wnioskuj i działaj"- 01.10.2017