Rozmiar tekstu:
 • Tekst standadowej wielkości
 • Tekst dużą czcionką
 • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Dowiedz się więcej o ZIT AJ

Czym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy instrument rozwoju terytorialnego współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich. ZIT działają w oparciu o art. 36 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 z 17 grudnia 2014 r., art. 7 Rozporządzenia EFRR 1301/2013 oraz art. 30 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce ma na celu:

 • promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych,
 • zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie,
 • zwiększanie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

Czym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej (ZIT AJ) to instrument rozwoju terytorialnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na podstawie Porozumienia z dnia 6 maja 2015 r.

Treść porozumienia z 6 maja 2015 r. (DOC 80KB)

Treść porozumienia zmieniającego z 15 lipca 2015 r. (DOCX 14KB)

 

Członkowie ZIT AJ

W skład Aglomeracji Jeleniogórskiej wchodzi: 6 gmin miejskich, 5 gmin miejsko-wiejskich, 6 gmin wiejskich oraz 1 miasto na prawach powiatu. Zestawienie członków Aglomeracji Jeleniogórskiej przedstawiono w tabeli:

Jednostki samorządu terytorialnego – członkowie Aglomeracji Jeleniogórskiej
WyszczególnienieJednostki samorządu terytorialnego
 Gmina miejska Karpacz
Kowary
Piechowice
Szklarska Poręba
Wojcieszów
Złotoryja
 Gmina miejsko-wiejska Gryfów Śląski
Lubomierz
Mirsk
Wleń
Świerzawa
 Gmina wiejska Janowice Wielkie
Jeżów Sudecki
Mysłakowice
Podgórzyn
Stara Kamienica
Pielgrzymka
 Miasto na prawach powiatu Jelenia Góra

 

Obszar realizacji ZIT AJ

Obszarem realizacji ZIT AJ jest obszar jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do Porozumienia w celu wspólnej realizacji ZIT. ZIT AJ został utworzony na podstawie Porozumienia z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Położenie gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej w województwie dolnośląskim

Mapa Dolnego Śląska z zaznaczonym ZIT AJ

 

ZIT AJ działa w oparciu o Strategię ZIT AJ

Strategia ZIT AJ została przyjęta przez Komitet Sterujący i zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra 22 września 2015 r.
29 września 2015 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wydały pozytywną opinię w zakresie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Treść strategii

Załącznik nr 1 do Strategii ZIT AJ

Załącznik nr 2 do Strategii ZIT AJ

 

        Wersje archiwalne:

        Treść strategii - wersja aktualna do dnia 7 listopada 2018 r.

        Załącznik nr 1 do Strategii ZIT AJ - wersja aktualna do dnia 7 listopada 2018 r.

        Załącznik nr 2 do Strategii ZIT AJ

        Treść strategii - wersja aktualna do dnia 11 października 2016 r.

        Załącznik nr 1 do Strategii ZIT AJ - wersja aktualna do dnia 11 października 2016 r.

        Załącznik nr 2 do Strategii ZIT AJ

 

Celem głównym Strategii ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej jest "Integracja obszaru AJ w spójny organizm wzmacniający swoją konkurencyjność poprzez rozwój dostępności komunikacyjnej i innowacyjnej przedsiębiorczości oraz potencjału turystycznego, przyrodniczego i kulturowego dla poprawy życia mieszkańców"

Biorąc pod uwagę powyższe założenie w Strategii ZIT AJ zidentyfikowano cztery wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:

 • konkurencyjna i innowacyjna gospodarka AJ;
 • zintegrowany obszar AJ;
 • infrastruktura społeczności AJ;
 • aktywna społeczność AJ.

W ramach tak sformułowanych priorytetów podejmowane będą działania mające na celu ich realizację. Biorąc pod uwagę powyższe założenia można było stworzyć strukturę układu celu strategicznego ZIT AJ, celów szczegółowych ZIT AJ, priorytetów ZIT AJ i działań ZIT AJ niezbędnych dla ich wdrażania


Struktura układu Celów szczegółowych ZIT AJ, Priorytetów ZIT AJ  i Działań ZIT AJ.

Cel strategiczny ZIT AJCele szczegółowe ZIT AJPriorytety ZIT AJDziałania ZIT AJ
"Integracja obszaru AJ w spójny organizm wzmacniający swoją konkurencyjność poprzez rozwój dostępności komunikacyjnej i innowacyjnej przedsiębiorczości oraz potencjału turystycznego, przyrodniczego i kulturowego dla poprawy życia mieszkańców"

Stworzenie dogodnych warunków dla inwestycji generujących nowe miejsca pracy w AJ

1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka AJ 1.1 Rozwój nowoczesnej struktury gospodarczej AJ

1.2. Popieranie działań związanych z innowacyjną gospodarką i wzmacnianiem kooperacji nauka-gospodarka

 

Dogodna dostępność komunikacyjna i infrastrukturalna AJ

2. Zintegrowany obszar AJ

2 .1. Zapewnienie spójnego systemu komunikacyjnego AJ
2. 2. Zastąpienie samochodowej komunikacji indywidualnej zbiorową komunikacją autobusową i kolejową w silnie zurbanizowanych obszarach gmin należących do AJ
2. 3. Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi  AJ
2. 4. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej AJ
2. 5. Wzrost produkcji i wykorzystania energii odnawialnych na obszarze AJ
2. 6. Wspieranie rozwoju AJ w kontekście zapotrzebowania na energię i ciepło

Atrakcyjna dla mieszkańców i przedsiębiorstw przestrzeń AJ

3. Infrastruktura społeczności AJ 3. 1. Poprawienie jakości życia mieszkańców AJ
3. 2. Zwiększenie konkurencyjności AJ jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku

Aktywni zawodowo i społecznie mieszkańcy AJ

4. Aktywna społeczność AJ

4. 1.Zmniejszenie bezrobocia i zwiększenie zatrudnienia na terenach oddalonych od centrum AJ
4. 2.Pobudzanie aktywności i kreatywności społecznej na rzecz AJ

 

Zadania i obowiązki ZIT AJ

Szczegółowy zakres zadań i obowiązków ZIT AJ określa Porozumienie z w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej.


Treść Porozumienia
Załącznik nr 1 - Porozumienie konstytuujące ZIT AJ
Załącznik nr 2 - Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych


Aneks nr 1 do Porozumienia
Tekst jednolity wprowadzony Aneksem nr 1
Załącznik - Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Aneks nr 2 do Porozumienia
Załącznik do Aneksu nr 2 do Porozumienia - Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Aneks nr 3 do Porozumienia

Aneks nr 4 do Porozumienia

Aneks nr 5 do Porozumienia

Aneks nr 6 do Porozumienia

Aneks nr 7 do Porozumienia

Aneks nr 8 do Porozumienia

Aneks nr 9 do Porozumienia


W ramach:

 • Osi Priorytetowej 8. Rynek pracy dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.3 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej,
 • Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne dla Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.3 Aktywna integracja – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.3 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

ZIT AJ współpracuje z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. Zasady współpracy reguluje Porozumienie zawarte 15 czerwca 2015 r.


Porozumienie z DWUP


Aneks nr 1

Aneks nr 2


Natomiast szczegółowe zasady współpracy w ramach:

 • Osi Priorytetowej 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.3. Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałania 1.3.3. Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ

określa porozumienie zawarte 18 czerwca 2015 r. pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą.


Porozumienie z DIP
Załącznik - Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych


Aneks nr 1 do Porozumienia
Tekst jednolity wprowadzony Aneksem nr 1
Załącznik - Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Aneks nr 2 do Porozumienia

Aneks nr 3 do Porozumienia

Aneks nr 4 do Porozumienia

Aneks nr 5 do Porozumienia


Jak wygląda finansowanie ZIT AJ?

Kwota środków wspólnotowych na finansowanie projektów z EFRR

 1. dla Osi Priorytetowej 1. Przedsiębiorstwa i innowacje
  1. dla Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałania 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ 6 237 807 EUR (tym kwota 374 268,00 EUR rezerwy wykonania);
 2. dla Osi Priorytetowej 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne
  1. dla Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.3 E-usługi publiczne – ZIT AJ 2 884 420 EUR (tym kwota 173 065 EUR rezerwy wykonania);
 3. dla Osi Priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna
  1. dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ 16 024 387 EUR (tym kwota 961 463 EUR rezerwy wykonania);
  2. dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ 12 495 613 EUR (tym kwota 748 537 EUR rezerwy wykonania);
 4. dla Osi Priorytetowej 4. Środowisko i zasoby
  1. dla Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AJ 9 244 113 EUR (tym kwota 554 647 EUR rezerwy wykonania);
  2. dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AJ 4 000 000 EUR (tym kwota 2 400 EUR rezerwy wykonania);
  3. dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałania 4.4.3 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AJ 3 500 000 EUR (tym kwota 210 000 EUR rezerwy wykonania);
 5. dla Osi Priorytetowej 5. Transport
  1. dla Działania 5.1. Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.3 Drogowa dostępność transportowa – ZIT AJ 10 000 000 EUR (tym kwota 600 000 EUR rezerwy wykonania). W ramach Poddziałania maksymalnie 15% alokacji może zostać przeznaczona na inwestycje w drogi lokalne (jako element uzupełniający);
  2. dla Działania 5.2 System transportu kolejowego, Poddziałania 5.2.3 System transportu kolejowego – ZIT AJ 3 755 604 EUR (tym kwota 225 336 EUR rezerwy wykonania);
 6. dla Osi Priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej
  1. dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ 1 774 346 EUR (tym kwota 0,00 EUR rezerwy wykonania);
  2. dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ 10 723 654 EUR (tym kwota 0,00 EUR rezerwy wykonania);
 7. dla Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura edukacyjna
  1. dla Działania 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałania 7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AJ 4 709 373 EUR (tym kwota 277 575 EUR rezerwy wykonania);
  2. dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową – ZIT AJ 1 290 627 EUR (tym kwota 82 425 EUR rezerwy wykonania).

Kwota środków wspólnotowych na finansowanie projektów z EFS

 1. dla Osi Priorytetowej 8. Rynek pracy
  1. dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.3 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT AJ 875 302 EUR
 2. dla Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne
  1. dla Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.3 Aktywna integracja – ZIT AJ 1 188 111 EUR
  2. dla Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.3 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT AJ 571 641 EUR
 3. dla Osi Priorytetowej 10. Edukacja
  1. dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- ZIT AJ 3 711 055 EUR (tym kwota 254 471 EUR rezerwy wykonania);
  2. dla Działania 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ 6 891 960 EUR (tym kwota 472 588 EUR rezerwy wykonania);
  3. dla Działania 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT AJ 3 976 131 EUR (tym kwota 272 647 EUR rezerwy wykonania).

ZIT AJ przeznaczy, co najmniej 15% środków na wsparcie obszarów wiejskich. 

plnefs 2021plus