Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Dobry start - poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi

Beneficjent: Gmina Miejska Złotoryja
Tytuł projektu: Dobry start - poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi
RPDS.01.03.03-02-0001/16
Wartość projektu: 488 182,00 zł
Wartość dofinansowania: 463 772,90 zł

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi oraz kreowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem szczegółowym projektu było przygotowanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych oraz przygotowanie szkoły do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego.
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
1. Wsparcie 482 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
2. Doposażenie szkoły - doposażenie sal tematycznych z uwzględnieniem TIK3.
3. Wsparcie 19 nauczycieli.