Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Klub Integracji Społecznej "Jelonek"

Beneficjent: Fundacja Jagniątków
Tytuł projektu: Klub Integracji Społecznej "Jelonek"
RPDS.09.01.03-02-0008/17
Wartość projektu: prawie jeden milion zł
Wartość dofinansowania: ponad 930 tysięcy zł

Przedmiotem projektu jest utworzenie nowego Klubu Integracji Społecznej w powiecie jeleniogórskim (ziemskim i grodzkim) w oparciu o procedury i zapisy zawarte w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym. KIS będzie tworzony przez Wnioskodawcę w ramach projektu, w związku z czym jego zasięg będzie wykraczał poza daną gminę i wsparciem będą mogły zostać objęte osoby z całego powiatu. Grupę docelową projektu stanowią 72 osoby które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Uczestnicy KIS w ramach wsparcia będą uczestniczyć w realizacji usług o charakterze społecznym (wszyscy uczestnicy) i zawodowym oraz edukacyjnym, a także wsparciu towarzyszącym. W ramach projektu przewidziano szkolenia miękkie, uczestnictwo w klubie wolontariusza, pracę ze środowiskiem, grupy samopomocowe a także wsparcie zawodowe