Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary

Beneficjent: Gmina Miejska Kowary
Tytuł projektu: Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary
RPDS.10.02.03-02-0004
Wartość projektu: 1 869 215,90 zł
Wartość dofinansowania: 1 663 190,98 zł

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w 3 szkołach kształcenia ogólnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kowary. Projekt obejmuje wsparciem 435 uczniów i 70 nauczycieli a w jego ramach zostaną przeprowadzone następujące działania:
- organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównaniu dysproporcji w procesie kształcenia-organizację zajęć rozszerzających podstawę programową,
- organizacja kółek zainteresowań rozwijających uzdolnienia uczniów i przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych,
- organizacja zajęć w formie eksperymentu,
- organizacja doradztwa i opieki PP, w tym dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
- wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej szkół/zgodnie z rekomendacjami MEN/w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych, w tym w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych.