Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycję w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycję w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych.
RPDS.07.02.03-02-0001/16-03
Wartość projektu: ponad 343 tysiące zł
Wartość dofinansowania z UE: prawie 300 tysięcy zł

Przedmiotem projektu są inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni cyfrowych we wszystkich publicznych Liceach ogólnokształcących na terenie miasta Jelenia Góra, w tym zakup wyposażenia i pomocy cyfrowych do wspomagania rozwoju uczniów niepełnosprawnych.Wsparciem obejmiemy trzy Licea ogólnokształcące, a odbiorcami będą uczniowie tych szkół, w tym niepełnosprawni, którzy będą korzystali z efektów projektu. Zgodnie z zatwierdzoną przez organ prowadzący diagnozą potrzeb LO, zostanie doposażonych łącznie 6 pracowni cyfrowych w trzy LO. Zakupimy nowoczesne zestawy komputerowe stacjonarne i mobilne wraz z niezbędnym oprogramowaniem, zasilacze UPS, zestawy interaktywne, tablice multimedialne i wyposażenie do wspomagania rozwoju uczniów niepełnosprawnych, w tym specjalistyczne urządzenia ułatwiające pracę na lekcjach uczniom słabosłyszącym i oprogramowanie do pracy z uczniami wykazującymi zaburzenia mowy.