Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

T.I.K ? Tak ! 3

Beneficjent: Gmina Pielgrzymka
Tytuł projektu: T.I.K ? Tak ! 3
RPDS.10.02.03-02-0007
Wartość projektu: 1 003 015,21 zł
Wartość dofinansowania: 949 723,81 zł

Projekt ma na celu wyrównywanie szans, kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów z 2 szkół z terenu gminy Pielgrzymka: Szkoły Podstawowej w Proboszczowie i Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli tych szkół. Wsparciem zostanie objęta grupa 222 uczniów, w tym 93 dziewczynek, oraz 13 pedagogów. W projekcie zaplanowano szereg powiązanych ze sobą działań, dzięki realizacji których osiągnięty zostanie cel. Wsparcie będzie udzielane uczniom równocześnie na różnych płaszczyznach poprzez: organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych, języka polskiego, technicznych oraz z informatyki, robotyki i zajęć pobudzających kreatywność i inicjacytywność (automatyka i modelarstwo), logopedii, zajęć terapeutycznych; wyposażeniu w nowoczesne pomoce, w tym sprzęt TIK, organizację zajęć przyrodniczo - geologicznych, także udzielanie specjalistycznego wsparcia w ramach indywidualnej pomocy psychologiczno -pedagogicznej , czyli wsparacia rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami rozowjowymi i edukacyjnymi, także przeszkolenie nauczycieli, także z zakresu TIK (obsługa okularów VR). W wyniku podjętych w projekcie działań u uczniów nastąpi wzrost kompetencji kluczowych, poprawi się baza dydaktyczna szkół, w tym sprzęt TIK, zajęcia, także po zakończeniu projektu będą prowadzone z wykorzystaniem technologii i multimediów, zostaną utworzone 3 pracownie tematyczne : matemat., chemiczna oraz tech. - fizyczna.