Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

TIK na TAK - wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

Beneficjent: Powiat Złotoryjski
Tytuł projektu: TIK na TAK - wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych
RPDS.10.02.03-02-0006
Wartość projektu: 562 313,43 zł
Wartość dofinansowania: 518 494,68 zł

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w LO im. Jana Pawła II w Złotoryi dla którego organem prowadzącym jest Powiat Złotoryjski, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły. Projekt obejmuje wsparciem 60 uczennic i 34 uczniów i 24 nauczycieli.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:
-organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównaniu dysproporcji w procesie kształcenia,
-organizację zajęć rozszerzających podstawę programową,
-organizację kółek zainteresowań rozwijających uzdolnienia uczniów i przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych,
-organizację zajęć w formie eksperymentu,
-organizację doradztwa i opieki PP, w tym dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
-podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
-wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej szkoły/zgodnie z rekomendacjami MEN/w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych, w tym w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych.