Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Uczniowie XXI wieku w gminie Stara Kamienica

Beneficjent: Gmina Stara Kamienica
Tytuł projektu: Uczniowie XXI wieku w gminie Stara Kamienica

RPDS.10.02.03-02-0009
Wartość projektu: 2 086 176,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 980 280,00 zł

Celem głównym projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez realizację wypracowanego w oparciu o wnioski z diagnoz wewnętrznych programu rozwoju szkół z gminy Stara Kamienica. Realizacja programu pozwoli na wyrównanie szans uczniów ze szkół wiejskich w ich dostępie do wysokiej jakości wiedzy i umiejętności poprzez z jednej strony doposażenie placówek w nowoczesne pomoce dydaktyczne, z drugiej poprzez organizację ciekawych, inspirujących, pobudzających ciekawość badawczą i chęć uczenia się zajęć dla uczniów.
Zakładane cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację zadań trwających przez cały okres projektu:
- podnoszenie kluczowych i uniwersalnych kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy,
- nauczanie eksperymentalne – przedmioty matematyczno-przyrodnicze,
- indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- podwyższanie kwalifikacji nauczycieli.