Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach
RPDS.10.02.03-02-0001
Wartość projektu: 5 105 867,63 zł
Wartość dofinansowania: 4 796 877,63 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy aktualnych i przyszłych uczniów 8 szkół podstawowych i 7 szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Jelenia Góra poprzez realizację w okresie 03.2021-02.2023 kompleksowego programu wsparcia obejmującego:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- doposażenie pracowni w 15 szkołach w nowoczesne pomoce dydaktyczne w tym umożliwiające nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w obszarze przyrody i matematyki, j. obcych oraz w sprzęt TIK;
- zwiększenie kompetencji (w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu i technik pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych) 183 nauczycieli. Zaproponowane formy wsparcia są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy uczniów i nauczycieli placówek objętych projektem.