Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Kontrola, nieprawiodłowości, nadużycia

Kontrola projektu

Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie Beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz że wydatki zadeklarowane przez Beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.

Etapy kontroli na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta:

- zaplanowanie czynności kontrolnych;
- zawiadomienie o kontroli;
- przeprowadzenie czynności kontrolnych;
- sporządzenie informacji pokontrolnej i jej przekazanie beneficjentowi,
- sporządzenie zaleceń pokontrolnych i ich przekazanie beneficjentowi,
- informowanie o ewentualnych nieprawidłowościach.

Szczegółowe informacje dotyczące kontroli projektów znajdują się tutaj

Nadużycia finansowe

Polityki w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i/lub korupcji na stanowiskach związanych z wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Celem Polityki w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i/lub korupcji na stanowiskach związanych z wdrażaniem ZIT AJ zwanej dalej Polityką jest promowanie kultury organizacyjnej służącej zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć finansowych i korupcji, jak również dążenie do doskonalenia procesów zarządczych, w celu skutecznej ochrony reputacji Urzędu Miasta Jeleniej Góry, w tym również jako Instytucji Pośredniczącej wdrażającej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Polityka ma charakter otwarty, co oznacza konieczność dokonywania w niej modyfikacji z uwagi na zmieniające się zadania, uwarunkowania prawne oraz otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne.

Zwalczanie nadużyć finansowych i/lub korupcji

Na proces zwalczania nadużyć finansowych i/lub korupcji składają się trzy podstawowe elementy tj.: zapobieganie, wykrywanie oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia wykrycia.

Zgłoś nadużycie

Jeżeli posiadają Państwo wiedzę o możliwości wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nadużycia finansowego związanego z wdrażaniem Programu Regionalnego, uprzejmie prosimy o informację w tym zakresie. Państwa sygnał umożliwi nam wykrycie nadużycia finansowego i zapobieżenie mu.

Wszelkie informacje na temat nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem Programu Regionalnego prosimy przekazywać:

  • pocztą na adres:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Departament Funduszy Europejskich
Mazowiecka 17
50-412 Wrocław

  • lub za pomocą formularza kontaktowego link.

Zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego można dokonać o dowolnej porze i w pełni anonimowo. Warto jednak podpisać zgłoszenie lub umieścić dane pozwalające na kontakt, pozwoli to osobom weryfikującym przesłane informacje na uzupełnienie wiedzy o elementy, które mogłyby zostać pominięte, a które mogą mieć wpływ na dalszy bieg sprawy. Pozostawienie danych kontaktowych pozwoli nam także na poinformowanie Państwa o wynikach czynności wyjaśniających.Każde zgłoszenie – bez względu na to, czy jest anonimowe, czy nie – traktujemy priorytetowo, a Państwa zgłoszenia mają charakter poufny.Trzeba jednak pamiętać, że fałszywe oskarżenie jest przestępstwem i może być prawnie ścigane.