Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rozliczaj projekt

Zasady rozliczania projektu

Z zasadami rozliczania projektu należy zapoznać się już na etapie przygotowywania projektu. Wszelkie zasady dotyczące rozliczenia otrzymanego przez Państwo dofinansowania określone zostały w umowie/decyzji o dofinansowanie, regulaminie konkursu i innych dokumentach związanych w realizacją programu.

Pamiętaj, że nie musisz otrzymać pełnej kwoty dofinansowania, jaka została zapisana w umowie/decyzji. Otrzymasz refundację jedynie tych wydatków, które spełnią zasady programu i które odpowiednio udokumentujesz. Dlatego powinieneś zapoznać się z zasadami dokumentowania wydatków i rozliczania dofinansowania.

Kwalifikowalność wydatków

Co do zasady kwalifikowane (czyli możliwe do zrefundowania) są wydatki ponoszone po 1  stycznia 2014 r. Pamiętaj jednak, że muszą one spełniać warunki określone w regulaminie konkursu, umowie/decyzji o dofinansowanie i innych dokumentach związanych z realizacją programu. Kwalifikowalność wydatków będzie sprawdzana głównie na etapie rozliczania projektu, ze względu na fakt, że właśnie wtedy przedstawisz dokumenty potwierdzające ich poniesienie.

Wszystkie wydatki powinny być ponoszone rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego oraz przyczyniać się do osiągnięcia celów projektu!

Wypłata dofinansowania

Dofinansowanie możesz otrzymać w formie:

- refundacji (czyli zwrotu) poniesionych wcześniej wydatków

lub

- zaliczki na planowane do poniesienia wydatki.

Wypłata środków jest dokonywana na podstawie wniosku o płatność. Formularz wniosku o płatność wypełniasz on-line na stronie https://sl2014.gov.pl. W przypadku wniosku o refundację, do formularza załączasz dokumenty, które potwierdzają poniesione wydatki. Na tej podstawie wypłacane jest dofinansowanie w wysokości zgodnej z zapisami umowy/decyzji o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności wydatków, wypłaty dofinansowania i rozliczania projektu znajdują się tutaj