Główne menu

Dokumenty
Strategia ZIT AJ
Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Wytyczne

Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowalności EFRR (obowiązują od 21 stycznia 2017 r. do 25 lipca 2017)- archiwalne

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowalności EFRR (obowiązują od dnia 26.07.2017 r. do 09 października 2017)- archiwalne

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020- obowiązujące od 30.03.2017

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Poradniki

Podręcznik- Zamówienia udzielane w ramach projektów

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (obowiazuje od 14.06.2016)

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (obowiazuje dla umów o dofinansowanie zawieranych od 01.01.2018)

 Podręcznik Beneficjenta SL 2014- EFRR 2.5.1 (wersja ze zm. IZ RPO WD)- przyjęty 26.04.2019 Podręcznik Beneficjenta SL 2014- EFRR 2.5.1 (wersja jednolita IZ RPO WD)- przyjęty 26.04.2019 Załącznik nr 1 do Podr. Beneficjenta SL2014_Wkład_niepieniężny_rozliczanie_v.1.0 Załącznik nr 2 do Podr. Beneficjenta SL2014_ Oświadczenie o dochodzie_v.1.0 Wzór Oświadczenia o generowaniu przez projekt dochodu_wersja edytowalna

 

Podręcznik Beneficjanta SL 2014- EFS- v.1.8- obowiazuje od 12.06.2017

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020- grudzień 2016

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020- obowiazuje dla umów o dofinansowanie zawieranych od 1.01.2018

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta RPO WD 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 i Oś Priorytetowa 9


Poradnik KE: Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych


Poradnik "Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępnści dla osób z niepełnosprawnościami"

Inne

Program Pomoc Techniczna 2014-2020


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR


Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Pomoc Techniczna 2014-2020


Prognoza oddziaływania na środowisko RPO WD 2014-2020


RPO WD 2014-2020 – wersja obowiązująca od 26 lutego 2019

Wykaz zmian RPO WD 2014-2020_luty 2019 Ramy wykonania – obowiązujące od 29 czerwca 2018 Metodologia szacowania wartości wskaźników – obowiązująca od 29 czerwca 2018

Wersje archiwalne RPO 2014-2020


Uchwała Nr 77 w sprawie zatwierdzenia kryteriów oraz przyjęcia Planów działań w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego na rok 2018
Plan działania na rok 2018 Oś 8
Plan działania na rok 2018 Oś 9
Plan działania na rok 2018 Oś 10


Uchwała nr 57/17 KM RPO WD z dn. 5 maja 2017 ws. zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020

  1. Załącznik do uchwały – Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014 – 2020


Analiza finansowa na potrzeby aplikacji o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 – przykłady


Ramowa struktura studium wykonalności


Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych i mieszanych instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim w okresie programowania UE 2014-2020

 

Informator nr 1 dot. naborów "Wnioskuj i działaj"- 01.04.2019

 

Informator nr 1 dot. naborów "Wnioskuj i działaj"- 30.03.2018

Informator nr 2 dot. naborów "Wnioskuj i działaj"- 07.05.2018

Informator nr 3 dot. naborów "Wnioskuj i działaj"- 01.10.2018

Informator nr 4 dot. naborów "Wnioskuj i działaj"- 30.11.2018

 

Informator nr 1 dot. naborów "Wnioskuj i działaj"- 31.01.2017

Informator nr 2 dot. naborów "Wnioskuj i działaj"- 15.03.2017

Informator nr 3 dot. naborów "Wnioskuj i działaj"- 15.05.2017

Informator nr 4 dot. naborów "Wnioskuj i działaj"- 01.10.2017

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 w zakresie EFRR – wersja obowiązująca dla naborów ogłoszonych od dnia 25.05.2018- v11   

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS) – wersja obowiązująca dla naborów ogłoszonych od dnia 08.05.2018