Rozmiar tekstu:
 • Tekst standadowej wielkości
 • Tekst dużą czcionką
 • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Informacje dla Beneficjentów

Harmonogram naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2022 rok

21 marca 2022 r. uchwałą nr 5044/VI/22  Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2022.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2021 rok

21 czerwca 2021 r. uchwałą nr 3863/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2021.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok

12 paździenika 2020 r. uchwałą nr 2771/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 rok

30 października 2019 r. uchwałą nr 1352/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019.

Archiwalne wersje harmonogramów z 2018 oraz 2019 dostępne są tutaj

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok

4 grudnia 2018 r. uchwałą nr 57/VI/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2018.

Aktualizacja polega na zwiększeniu alokacji w poddziałaniu 3.3.4 – ZIT AW – w naborze 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej, Wyłącznie projekty w formule grantowej z 1 384 307 € na 3 924 312 €.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok

19 września 2017 r. uchwałą nr 4285/V/17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2017.

Archiwalne wersje harmonogramów z 2017 dostępne są tutaj.

Prezentacje i informacje ze spotkań i szkoleń

Prezentacja ZIT AJ

Prezentacja "Kryteria oceny zgodności ze Strategią ZIT AJ"

Prezentacja "Strategia ZIT AJ"

Prezentacja "Opis zgodności projektów ze Strategią ZIT AJ"

Prezentacja "Główne błędy"

Prezentacja "Podstawowe założenia konkursu" - Poddziałanie 4.3.3

Prezentacja "Działanie 4.3.3"

Prezentacja "Kryteria merytoryczne specyficzne" - Poddziałanie 4.3.3

Prezentacja "Działanie 8.4.3"

Prezentacja "Działanie 9.1.3 A - ZIT AJ"

Prezentacja "Działanie 9.1.3 A i C - ZIT AJ"

Prezentacja "Działanie 9.1.3 A i C - DWUP"

Prezentacja "Działanie 9.2.3 -DWUP"

Prezentacja "Działanie 9.2.3 -ZIT AJ"

Prezentacja "Działanie 10.1.3"

Preznetacja "Cel i wskaźniki" - Poddziałanie 10.1.3

Preznetacja "Regulamin konkursu - kryteria wyboru" - Poddziałanie 10.1.3

Prezentacja "Zasada równości szans kobiet i mężczyzn" - Poddziałanie 10.1.3

Prezentacja "Cele i wskaźniki" - Działanie 10.2

Prezentacja "Poddziałanie 10.2.3"

Prezentacja "Poddziałanie 7.1.3. A,B"

Prezentacja "Poddziałanie 7.1.3 C,D,E"

Prezentacja "Poddziałanie 3.3.3 - ZIT AJ"


Spotkanie informacyjne dla działania: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – schemat B i C

Spotkanie informacyjne dotyczące Działania 4.4 - Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

Spotkanie informacyjne dotyczące Działania 7.1 (typ C, D, E) - Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

Spotkanie informacyjne dotyczące Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową

Spotkanie informacyjno - warszatowe dotyczące konkursu w ramach działanie 9.1 Aktywna integracja

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców - Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców – Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców – Działanie 9.1 Aktywna integracja - projekty konkursowe

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców - Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców - Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców - Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców - Działanie 9.1 (drugi typ operacji A i typ C) Aktywna integracja

Spotkanie informacyjne dla poterncjalnych wnioskodawców - Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznychDostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców - Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców - Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Spotkanie informacyjne dotyczące działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – Schemat 6.1 A i B

Spotkanie informacyjne dotyczące działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – Schemat 6.1 D i E

Spotkanie informacyjne dotyczące działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF i ZIT AJ – Schemat A i C

Spotkanie informacyjne dotyczące działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Proces podpisywania umowy

Poznaj proces podpisywania umowy:
Etap 1 – Informacja o uzyskaniu dofinansowania

Proces podpisania umowy rozpoczyna się w momencie otrzymania oficjalnego pisma potwierdzającego przyznanie wsparcia na realizację projektu. Zawiera ono również informację o dokumentach, jakie musisz zgromadzić do podpisania umowy oraz terminie, w którym powinieneś dopełnić niezbędnych formalności. Jeżeli realizujesz projekt w partnerstwie, stroną umowy jest partner wiodący, na którym spoczywa również odpowiedzialność za realizację projektu.


Etap 2 – Jakie dokumenty należy złożyć, aby podpisać umowę o dofinansowanie? 
Aby poprawnie przygotować dokumenty, możesz już na etapie aplikowania o środki zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym wymienione będą załączniki/dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Wymagane dokumenty mogą różnić się w zależności np. od rodzaju działania, projektu i podmiotu, który będzie aplikował o środki.

Przykładowa lista załączników na podstawie minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie:

-wniosek o dofinansowanie projektu
-harmonogram płatności
-pełnomocnictwo osób reprezentujących beneficjenta
-oświadczenie o kwalifikowalności od towaru i usług –jeśli beneficjent/partner będzie kwalifikował koszt podatku od towarów i usług
-wzór umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe oraz umowy licencyjnej
-wzór umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe pomiędzy Zamawiającym a Twórcą.

Aktualne wzory umowy o dofinansowanie i załączników do umowy znajdują się tutaj

Etap 3 – Podpisanie umowy

Szczegółowe informacje dotyczace procesu podpisania umowy znajdziecie Państwo- tutaj

Zapoznaj się z Komunikatem IZ RPO WD dla Wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dotyczącego zmian w projekcie przed zawarciem umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu (konkursy ogłaszane i wdrażane przez IZ RPO WD w ramach alokacji EFRR)

Zmiany w projekcie

Co zrobić, by dokonać zmian w projekcie

W trakcie realizacji projektu może pojawić się potrzeba wprowadzenia zmian. Jest to możliwe pod warunkiem zachowania obowiązujących procedur. Samowolne działania mogą doprowadzić do utraty części lub nawet całości dotacji. Szczególnej uwagi wymaga dokonywanie zmian finansowych, które nie mogą doprowadzić do zwiększenia kwoty dofinansowania, ani przekroczenia ustalonych w projekcie limitów wydatków.

Zasady dokonywania zmian reguluje umowa o dofinansowanie projektu. Zmiany dokonywane są zawsze w odniesieniu do pierwotnych założeń projektu określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

Modyfikacje projektu mogą dotyczyć, np.:

- budżetu (zmiana wartości łącznych wydatków projekcie, przesuwanie wydatków między różnymi kategoriami w związku z różnicami cen, itp.),
- wskaźników realizacji projektu (ale tylko wtedy, kiedy nie wpłynie to na cel naszego projektu, a wartość tych wskaźników nie była czynnikiem decydującym o uzyskaniu punktów na etapie oceny naszego wniosku),
- zakresu projektu (np. rezygnacja z jakiegoś zakupu, jeśli okazał się zbędny dla osiągnięcia celu projektu albo wprowadzenie dodatkowych działań, które ułatwią realizację przedsięwzięcia),
- harmonogramu (przesunięcie realizacji działań w czasie, przesunięcie terminów ponoszenia wydatków, wydłużenie okresu realizacji projektu, itp.).

Zmiany mające wpływ na treść zawartej umowy o dofinansowanie projektu wymagają jej aneksowania. Szczegółowy zakres tych zmian, które wymagają aneksowania, jest zawsze określony w umowie o dofinansowanie, którą podpisujesz z instytucją udzielającą wsparcia.

Szczegółowe informacje dotyczace procesu dokonywania zmian w projekcie znajdziecie Państwo- tutaj

Kontrola projektu

Kontrola projektu

Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie Beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz że wydatki zadeklarowane przez Beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.

Etapy kontroli na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta:

- zaplanowanie czynności kontrolnych;
- zawiadomienie o kontroli;
- przeprowadzenie czynności kontrolnych;
- sporządzenie informacji pokontrolnej i jej przekazanie beneficjentowi,
- sporządzenie zaleceń pokontrolnych i ich przekazanie beneficjentowi,
- informowanie o ewentualnych nieprawidłowościach.

Szczegółowe informacje dotyczące kontroli projektów znajdują się tutaj

Promocja projektu

Poznaj zasady promowania projektu

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:

    -działania informacyjne i promocyjne,
    -dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
    -miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

Każde oznaczenie musi zawierać następujące znaki:

    -znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu),
    -znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu).

W przypadku projektów współfinansowanych z programu regionalnego również herb województwa lub oficjalne godło promocyjne województwa.

Szczegóły dotyczące zasad promocji projektu znajdują się tutaj

Trwałość projektu

Poznaj obowiązki po zakończeniu projektu


- Trwałość projektu- Okres trwałości projektu to czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu. Ich osiągnięcie zadeklarowałeś we wniosku o dofinansowanie. Dotyczy to np. zakupionych środków trwałych (sprzętu lub wyposażenia), stworzonych miejsc pracy lub utworzonych miejsc w placówkach przedszkolnych. Okres trwałości dla projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego wynosi standardowo 5 lat. Odstępstwem od tej zasady objęte są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których okres trwałości to 3 lata.

- Sprawozdawczość- Po zakończeniu projektu będziesz zobowiązany do okresowego przedkładania do Instytucji Zarządzającej RPO WD dokumentów potwierdzających zachowanie trwałości lub rezultatu projektu. Na ich podstawie określane będzie, czy została zachowana trwałość projektu. W okresie trwałości uprawnione instytucje mogą przeprowadzać kontrole, aby upewnić się, że trwałość ta została zapewniona

Szczegóły dotyczące obowiazków po zakończeniu projektu znajdują się tutaj

Zasady rozliczania projektu

Zasady rozliczania projektu

Z zasadami rozliczania projektu należy zapoznać się już na etapie przygotowywania projektu. Wszelkie zasady dotyczące rozliczenia otrzymanego przez Państwo dofinansowania określone zostały w umowie/decyzji o dofinansowanie, regulaminie konkursu i innych dokumentach związanych w realizacją programu.

Pamiętaj, że nie musisz otrzymać pełnej kwoty dofinansowania, jaka została zapisana w umowie/decyzji. Otrzymasz refundację jedynie tych wydatków, które spełnią zasady programu i które odpowiednio udokumentujesz. Dlatego powinieneś zapoznać się z zasadami dokumentowania wydatków i rozliczania dofinansowania.

Kwalifikowalność wydatków

Co do zasady kwalifikowane (czyli możliwe do zrefundowania) są wydatki ponoszone po 1  stycznia 2014 r. Pamiętaj jednak, że muszą one spełniać warunki określone w regulaminie konkursu, umowie/decyzji o dofinansowanie i innych dokumentach związanych z realizacją programu. Kwalifikowalność wydatków będzie sprawdzana głównie na etapie rozliczania projektu, ze względu na fakt, że właśnie wtedy przedstawisz dokumenty potwierdzające ich poniesienie.

Wszystkie wydatki powinny być ponoszone rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego oraz przyczyniać się do osiągnięcia celów projektu!

Wypłata dofinansowania

Dofinansowanie możesz otrzymać w formie:

- refundacji (czyli zwrotu) poniesionych wcześniej wydatków

lub

- zaliczki na planowane do poniesienia wydatki.

Wypłata środków jest dokonywana na podstawie wniosku o płatność. Formularz wniosku o płatność wypełniasz on-line na stronie https://sl2014.gov.pl. W przypadku wniosku o refundację, do formularza załączasz dokumenty, które potwierdzają poniesione wydatki. Na tej podstawie wypłacane jest dofinansowanie w wysokości zgodnej z zapisami umowy/decyzji o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności wydatków, wypłaty dofinansowania i rozliczania projektu znajdują się tutaj

Nadużycia finansowe

Polityki w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i/lub korupcji na stanowiskach związanych z wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Celem Polityki w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i/lub korupcji na stanowiskach związanych z wdrażaniem ZIT AJ zwanej dalej Polityką jest promowanie kultury organizacyjnej służącej zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć finansowych i korupcji, jak również dążenie do doskonalenia procesów zarządczych, w celu skutecznej ochrony reputacji Urzędu Miasta Jeleniej Góry, w tym również jako Instytucji Pośredniczącej wdrażającej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Polityka ma charakter otwarty, co oznacza konieczność dokonywania w niej modyfikacji z uwagi na zmieniające się zadania, uwarunkowania prawne oraz otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne.

Podstawy prawne

 1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rozdział 6: Zwalczanie nadużyć finansowych, Dz. U. C 83 z dnia 30 marca 2010 r.
 2. Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., ustanowiona na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej wraz z trzema protokołami (Konwencja z dnia 26 lipca 1995 r., pierwszy protokół oraz drugi protokół w sprawie kompetencji Trybunału Sprawiedliwości weszły w życie 7 października 2002 r.), Dz. U. WE nr C 316 z dnia 27 listopada 1995 r.
 3. Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2998/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów Wspólnot Europejskich, Dz. U. L 312 z dnia 23 grudnia 1995 r.
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/99 z dnia 25 maja 199 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć finansowych (OLAF), Dz. U. L 136 z dnia 31 maja 1999 r.
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr (UE, EURATOM) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999, Dz. U. L 248/1 z dnia 18 września 2013 r.
 6. Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji prowadzonych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami, Dz. U. L 292 z dnia 15 listopada 1996 r.
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 ze zm.).
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006, Dz. U. L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298 z 26 październik 2012 roku, str. 1 ze zm.).
 10. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 roku w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. L 312 z 23.12.1995, s. 1).
 11. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz. Urz. L 362 z 31.12.2012).
 12. Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 roku (Dz. U. z 2009 r. nr 208, poz. 1603).
 13. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).
 14. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 z poz. 1202 późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z zm.), zwana dalej ustawą o finansach publicznych.
 16. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2013, poz. 168).
 17. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184).
 18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003, nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z poźn. zm.).
 20. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
 21. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2013, poz. 186 z późn. zm.).
 22. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411 z poźn. zm.).
 23. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
 24. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 2006, nr 216, poz. 1584 z późn. zm.).
 25. Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r. (Dz. U. 2006, nr 126, poz. 873).
 26. Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r., Dz. U. 2013, poz. 1464 oraz Protokół dodatkowy do Prawnokarnej konwencji o korupcji sporządzony w Strasburgu z dnia 15 maja 2003 r., Dz. U. 2014, poz. 981.
 27. Oświadczenie Rządowe z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r., Dz. U. 2014, poz. 982.
 28. Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (MP z dnia 28 kwietnia 2014 roku poz. 299).
 29. Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 30. Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i organów zarządzających programami w sprawie ryzyka nadużyć finansowych oraz skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych z dnia 16 czerwca 2014 roku (EGESIF_14-021-00-16/06/2014), zwane dalej Wytycznymi KE.
 31. Wytyczne Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie funkcjonowania osłony antykorupcyjnej.
 32. Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 20 lipca 2015 roku.
 33. Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 z dnia 28 maja 2015 roku.
 34. Zarządzenie nr 0050.64.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie nadania „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jelenia Góra”.
 35. Zestaw Instrukcji Instrukcji Wykonawczych ZIT AJ zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry dnia 6 sierpnia 2015 r.
 36. Zarządzenie Nr 0050.196.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.
 37. Zarządzenie Nr 0050.759.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędy Miasta Jelenia Góra.
 38. Zarządzenie Nr 0050.1603.2013.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra.
 39. Zarządzenie nr 0050.360.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 07 października 2015 r. w sprawie powołania Grupy do spraw samooceny ryzyka nadużyć finansowych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Ważniejsze definicje

 • ZIT AJ – należy przez to rozumieć Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej.
 • nadużycie finansowe –  należy przez to rozumieć jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie działania polegające na:
 1. wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ZIT AJ, w tym środków budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
 2. nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
 3. niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane

Pojęcie jest rozumiane w sposób szeroki, obejmując swoim zakresem również szereg różnych czynów zabronionych, takich jak: kradzież, przywłaszczenie, fałszerstwo, wprowadzanie w błąd, zmowa, pranie pieniędzy, zatajenie istotnych faktów oraz czyny z pogranicza korupcji, składające się na potoczne rozumienie zagadnienia nadużyć finansowych.

 • korupcja – należy przez to rozumieć obiecywanie, proponowanie, wręczanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści pracownikowi w zamian za działanie lub zaniechanie działania w ramach wykonywanych zadań. Również żądanie lub przyjmowanie przez pracownika bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niego samego lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnic takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w ramach wykonywanych zadań.
 • konflikt interesów – należy przez to rozumieć konflikt pomiędzy obowiązkiem publicznym a interesami prywatnymi pracownika Wydziału, polegający na tym, że interesy pracownika Wydziału jako osoby prywatnej mogłyby niewłaściwie wpłynąćna wykonywanie przez niego powierzonych obowiązków i zadań publicznych, rozumiany w myśl art. 57 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu i Radu (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r.; konflikt może być potencjalny, pozorny lub rzeczywisty;
 • fałszerstwo – należy przez to rozumieć podrobienie lub przerobienie dokumentu lub używanie takiego dokumentu jako autentycznego, wypełnienie blankietu, opatrzonego cudzym podpisem oraz użycie go niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę oraz sam fakt przygotowania takich dokumentów.
 • zmowa przetargowa (pozioma i pionowa) – należy przez to rozumieć działania niezgodne z prawem, podlegające na osiągnięciu korzyści majątkowej, udaremnianiu lub utrudnianiu przetargu publicznego albo wchodzeniu w porozumienie z inna osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

Zwalczanie nadużyć finansowych i/lub korupcji

Na proces zwalczania nadużyć finansowych i/lub korupcji składają się trzy podstawowe elementy tj.: zapobieganie, wykrywanie oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia wykrycia.

Zgłoś nadużycie

Jeżeli posiadają Państwo wiedzę o możliwości wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nadużycia finansowego związanego z wdrażaniem Programu Regionalnego, uprzejmie prosimy o informację w tym zakresie. Państwa sygnał umożliwi nam wykrycie nadużycia finansowego i zapobieżenie mu.

Wszelkie informacje na temat nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem Programu Regionalnego prosimy przekazywać:

 • pocztą na adres:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Departament Funduszy Europejskich
Mazowiecka 17
50-412 Wrocław

 • lub za pomocą formularza kontaktowego link.

Zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego można dokonać o dowolnej porze i w pełni anonimowo.

Warto jednak podpisać zgłoszenie lub umieścić dane pozwalające na kontakt, pozwoli to osobom weryfikującym przesłane informacje na uzupełnienie wiedzy o elementy, które mogłyby zostać pominięte, a które mogą mieć wpływ na dalszy bieg sprawy. Pozostawienie danych kontaktowych pozwoli nam także na poinformowanie Państwa o wynikach czynności wyjaśniających.

Każde zgłoszenie – bez względu na to, czy jest anonimowe, czy nie – traktujemy priorytetowo, a Państwa zgłoszenia mają charakter poufny.

Trzeba jednak pamiętać, że fałszywe oskarżenie jest przestępstwem i może być prawnie ścigane.